Статут УАК

версія для друку

СТАТУТ

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДАННЯ

«УКРАЇНСЬКА АГРАРНА КОНФЕДЕРАЦІЯ»

 

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Позачерговим  З’їздом

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДАННЯ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНА КОНФЕДЕРАЦІЯ»

Протокол № 1 від 30 листопада 2016 року

(Нова редакція)

ідентифікаційний код:21715789

 

Київ – 2016

 

1.         ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

 

1.1.           ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНА КОНФЕДЕРАЦІЯ» (далі –УАК) є всеукраїнською  громадською організацією створена для  захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів в аграрній сфері у формах та видах згідно цього Статуту та законодавства України.

1.2.   За своєю організаційно-правовою формою УАК є громадським об’єднанням у формі громадської організації.

1.3.   У своїй діяльності УАК керується Конституцією України, Законом України “Про громадські об’єднання ”, чинним законодавством, а також цим Статутом.

1.4.   УАК діє на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу їх членів (учасників), законності, прозорості та публічності.

1.5.   УАК є юридичною особою відповідно до законодавства України.

1.6.   УАК має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових і немайнових прав, та нести обов’язки, що пов’язані з її діяльністю, бути позивачем і відповідачем у судах, в тому числі господарському і третейському, мати інші права та здійснювати їх згідно свого статусу, нести обов’язки згідно законодавства України.

1.7.   УАК має право представляти у державних та інших органах, організаціях, у суді інтереси своїх членів за їх згодою у встановленому порядку.

1.8.   УАК є неприбутковою організацією та не має на меті отримання прибутку.

1.9.   УАК не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, а члени УАК не несуть відповідальності за зобов’язаннями УАК.

1.10.        Члени УАК зберігають за собою самостійність і правосуб’єктність у відповідності зі своїми Статутами та чинними законодавчими актами України.

1.11.        УАК має право бути членом громадських та інших об’єднань, укладати з ними угоди, вступати з ними у зобов’язання відповідно до свого статусу на умовах цього статуту та вимог законодавства.

1.12.        УАК має самостійний баланс рахунки в установах банку, круглу печатку зі своєю назвою, має символіку (емблему) та інші реквізити, які затверджуються Президією УАК Символіка УАК може реєструватися в порядку, передбаченому чинним законодавством.

1.13.        УАК у встановленому законодавством порядку може набувати всеукраїнський статус у разі виконання критеріїв, що встановлені законом.

1.14.        Найменування УАК

Повна назва українською мовою:

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНА КОНФЕДЕРАЦІЯ».

Скорочена назва українською мовою: ВГО «УАК».

                Повна назва англійською мовою:

ALL-UKRAINIAN PUBLIC ORGANIZATION «UKRAINIAN AGRARIAN CONFEDERATION».

               Скорочена назва англійською мовою: APO «UAC».

1.15.        УАК поширює свою діяльність на всю територію України, здійснює свою діяльність в регіонах України згідно вимог цього Статуту, свого статусу та законодавства України. 

 

2.    МЕТА(ЦІЛІ) ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ УАК

 

2.1.           Мета УАК: : захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів в аграрній сфері у формах та видах шляхом провадження статутної діяльності згідно цього Статуті та законодавства України.

2.2.            Основні завдання УАК:

-          представництво та захист законних прав та інтересів членів УАК в органах державної влади, громадських організаціях, судах;

-          участь у створенні умов для задоволення та захисту соціальних, економічних, побутових та інших  інтересів членів УАК;

-          сприяння підвищенню ефективності державної політики в агропромисловій сфері;

-          сприяння вдосконаленню законодавчої і нормативної бази в агропромисловій сфері, вивченню та узагальненню міжнародного досвіду, адаптації законодавства України до міжнародних норм і стандартів;

-          сприяння у виробленні та реалізації політики в агропромисловій сфері в інтересах зміцнення національної економіки, розвитку міжнародної економічної співпраці, підвищення добробуту громадян України та задоволення і захист законних інтересів своїх членів шляхом провадження статутної діяльності

-          сприяння розробці та впровадженню стандартів якості в агропромисловій сфері України, відповідно до визнаних міжнародних норм;

-          участь у підготовці та внесенні на розгляд відповідним державним органам концептуальних і практичних програм та проектів у сфері реформування АПК України;

-          вивчення та пропаганда вітчизняного та зарубіжного досвіду у сфері агропромислової політики; виконання експертних досліджень для членів УАК;

-          співпраця з міжнародними організаціями та благодійними фондами для реалізації програм та проектів у сфері АПК;

-          організація та проведення семінарів, круглих столів, інших публічних заходів із залученням вітчизняних та закордонних експертів;

-          участь у заходах щодо захисту та забезпечення інтересів роботодавців, які надають робочі місця в агропромисловому комплексі;

-          сприяння розвитку взаємодовіри і ділового партнерства у відносинах між членами УАК, органами державної влади, громадськими об’єднаннями та міжнародними організаціями;

-          координація діяльності членів УАК для досягнення мети та завдань визначених статутом.

 

3.   НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ УАК

 

            3.1. Напрями діяльності УАК:

 

-       захист та представництво інтересів членів УАК перед органами державної влади, громадськими організаціями та іншими юридичними і фізичними особами;

-       співпраця з Верховною Радою України з питань розвитку аграрного сектору економіки, сталого розвитку сільських територій та реформування земельних відносин шляхом організації професійної роботи над проектами законів України, змін до законів, а також цілеспрямованої роботи з іншими державними органами щодо прийняття підзаконних актів;

-       співпраця з Кабінетом Міністрів України, профільним Міністерством  та іншими органами державної влади з питань формування сучасної аграрної політики України на ринкових засадах;

-       співпраця з державними, громадськими та іншими установами, засобами масової інформації, видавництвами, підприємствами і організаціями незалежно від їх форм власності, окремими фізичними та юридичними особами без мети одержання прибутку;

-       громадська підтримка внесення до органів державної влади пропозицій та ініціатив щодо розвитку ринкових відносин і добросовісної конкуренції;

-       розгляд та формування узгоджених пропозицій членів УАК, з метою створення сприятливих умов для розвитку агробізнесу в Україні, удосконалення системи забезпечення захисту права власності;

-       сприяння у наданні консультативної, організаційної, правової, методичної чи іншої допомоги членам УАК з питань агропромислової політики;

-       сприяння у наданні консультацій та проведенні навчальної роботи з наукових, методичних, інформаційних проблем, включно з організацією для членів УАК різного типу навальних заходів та програм;

-       заснування або участь у міжнародних громадських (неурядових) організаціях, підтримка прямих міжнародних контактів та зв’язків, укладання відповідних некомерційних угод, які не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

-       сприяння у створенні умов для виходу членів УАК на внутрішній та міжнародний ринок;

-       забезпечення необхідними інформаційними матеріалами, організація безоплатного навчання, стажування та підвищення кваліфікації членів УАК;

-       сприяння створенню системи інформаційного забезпечення членів УАК з питань кон’юнктури ринку,рівня цін на внутрішньому та зовнішньому ринках;

-       інформування громадськості про діяльність УАК та її членів шляхом проведення брифінгів та прес-конференцій для представників засобів масової інформації, участі у телевізійних та радіопрограмах, а також розміщення інформативних та аналітичних матеріалів на офіційному сайті УАК;

-       організація та участь у конференціях, семінарах, симпозіумах, круглих столах, інших заходах, в тому числі міжнародних, що проводяться на неприбутковій основі за рахунок членських та спонсорських внесків;

-       здійснення іншої господарської діяльності задля досягнення статутної мети та завдань УАК, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

 

3.2. Відносини УАК з іншими організаціями, підприємствами та громадянами, у зв’язку із здійсненням ними господарської діяльності, оформлюються, за необхідності, договорами та контрактами.

3.3. УАК здійснює господарську діяльність відповідно до свого неприбуткового статусу шляхом укладання та виконання договорів, використання найманої праці, використання наданих законом прав та виконання обов’язків.

 

4.   ПОРЯДОК НАБУТТЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В УАК

 

4.1. Членство в УАК є фіксованим.

4.2. Членами (учасниками)  УАК можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи, фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними.

4.3. Порядок, розмір і строки сплати вступних та членських внесків визначаються Положенням про членство, затвердженим Президією УАК, та цім Статутом.

4.4. Рішення про прийом у члени УАК та вихід з її складу приймається Президією УАК на підставі письмової заяви юридичної особи.

4.5. Членство в УАК засвідчується свідоцтвом про членство, зразок якого затверджує Президія УАК.

4.6. Членство в УАК припиняється внаслідок:

-       вчинення дій, несумісних зі Статутом УАК, в результаті яких було заподіяно  шкоду діловій репутації УАК;

-       несплати членських внесків без поважної причини протягом двох років підряд;

-       виходу з УАК у добровільному порядку шляхом подання відповідної письмової заяви.

4.7. Рішення про припинення членства в УАК приймається Президією УАК.

 

5.   ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ УАК

 

5.2. Кожний член УАК має право:

-       брати участь у діяльності, що ведеться під егідою УАК, відповідно до затверджених напрямів діяльності;

-       обиратися та бути обраним до керівних органів УАК;

-       одержувати інформацію про діяльність УАК та її органів;

-       звертатися до УАК за захистом своїх прав та інтересів;

-       вносити пропозиції до керівних органів УАК з питань, що стосуються їх діяльності або діяльності УАК;

-       згадувати про своє членство в УАК у публічних заявах;

-       вільно виходити з УАК за власним бажанням за умови відсутності різного виду зобов’язань, угод та контрактів з УАК;

-       бути членом інших громадських об’єднань, діяльність яких не суперечить положенням законодавства України та цього Статуту;

-       мати інші права відповідно до цього Статуту та законодавства України.

5.3. Члени УАК зобов’язані:

-       дотримуватися вимог цього Статуту;

-       брати безпосередню участь в роботі УАК;

-       сприяти досягненню мети та здійсненню завдань УАК;

-       виконувати рішення керівних органів УАК;

-       регулярно та своєчасно сплачувати членські внески;

-       утримуватися від дій, що можуть зашкодити діяльності УАК;

-       нести інші обов’язки відповідно до законодавства України та цього Статуту.

 

6.   ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ УАК

 

6.1. Відокремлені підрозділи УАК утворюються відповідно до адміністративно-територіального поділу України та здійснюють свою діяльність на підставі рішення Президії УАК відповідно до цього статуту.

6.2. Відокремлені підрозділи УАК не є юридичними особами.

6.3. Відокремлені підрозділи УАК можуть легалізуватися у відповідності до чинного законодавства: шляхом їх державної реєстрації, або шляхом повідомлення про заснування у встановленому законом порядку.

6.4. Відокремлені підрозділи УАК діють на підставі цього Статуту та Положення про відокремлений підрозділ, яке затверджується  Президією УАК.

6.5 Відокремлені підрозділи УАК керуються цим Статутом і зобов’язані його дотримуватися.

 

7.   КЕРІВНІ ОРГАНИ УАК

 

7.1. Керівними органами УАК є: З’їзд УАК та  Президія УАК. Керівними особами є Президент УАК, Генеральний директор УАК. Для контролю за фінансовою діяльністю УАК діє Ревізійна комісія.

7.2. Керівні органи можуть при прийнятті рішення для їх підготовки використовувати засоби зв’язку. Рішення керівних органів УАК може бути оскаржено у вищестоящому органі УАК, або у суді.

7.3. Керівні органи звітують перед своїми членами про свої рішення шляхом їх оприлюднення на сайті УАК та надання на вимогу відповідних документів.

 

З’їзд УАК

7.4. З’їзд є вищим колегіальним органом управління УАК. З’їзд проводиться не рідше одного разу на 5  років. Позачерговий З’їзд УАК скликається Президією УАК, або на вимогу не менше 1/3 від кількості членів УАК. Рішення про скликання позачергового З'їзду приймається Президією не пізніше ніж через місяць після отримання відповідної заяви з пропозицією про проведення  позачергового З’їзду.

7.5. Делегати з'їзду  делегуються членами УАК відповідно до норми представництва, встановленої Президією УАК.

7.6. З’їзд УАК вважається правомочним, якщо в його роботі беруть участь більше половини обраних делегатів.

7.7. Члени УАК, або делегати, які з поважних причин не можуть бути присутніми на З’їзді, мають право брати участь у ньому (з правом голосування)  шляхом  використання технічних засобів зв’язку, за умови, що  такі члени (делегати) до початку проведення З’їзду письмово повідомили про це голову Президії. Факт участі у З’їзді шляхом  використання технічних засобів зв’язку фіксується у протоколі З’їзду.

7.8. З’їзд УАК:

-     визначає стратегію діяльності УАК;

-     приймає Статут УАК та вносить до нього зміни і доповнення;

-     обирає Президента УАК, Голову Ревізійної комісії УАК;

-     затверджує членів Президії та Ревізійної комісії УАК;

-     затверджує звіти Президії та Ревізійної комісії УАК;

-     реалізує право власності на майно та кошти УАК, делегує Президії УАК окремі функції по  господарському управлінню коштами та майном;

-     розглядає апеляції на рішення керівних органів, осіб , Ревізійної комісії УАК . Може відмінити рішення будь-яких керівних органів, осіб, Ревізійної комісії УАК ;

-     приймає рішення про реорганізацію УАК;

-     приймає рішення про ліквідацію УАК. В разі прийняття такого рішення, визначає чисельність членів Ліквідаційної комісії та обирає їх.

 

7.9. Рішення про ліквідацію, реорганізацію, поділ, приєднання, припинення,  прийняття Статуту УАК та внесення змін і доповнень до нього приймаються за рішенням З’їзду більшістю, але не менш як у 3/4 голосів присутніх делегатів  З’їзду. Всі інші рішення приймаються більшістю голосів зареєстрованих делегатів.

 

Президія УАК

7.10. У період між з’їздами діяльністю УАК керує Президія УАК. Члени Президії обираються З’їздом УАК

7.11 Кількість членів Президії визначається З’їздом УАК, але не може буди меншим, ніж 17 осіб.

7.12 Чергові засідання Президії проводяться  не рідше, ніж один раз на квартал за рішенням Голови Президії УАК .

7.11. Позачергові засідання Президії проводяться за ініціативи Голови або членів Президії УАК. Рішення про проведення позачергового засідання приймає Голова Президії не пізніше, ніж через 5  робочих днів після отримання відповідної заяви.

7.12. Дата проведення засідання Президії визначається рішенням Голови Президії УАК. У повідомленні про проведення засідання Президії зазначається порядок денний, дата, час та місце проведення засідання Президії УАК.

7.13. Головою Президії за посадою є Президент, членами Президії відповідно є Генеральний директор УАК, а також члени, обрані З’їздом УАК. У засіданнях має право брати участь, з дорадчим голосом, Голова Ревізійної комісії УАК.

7.14. Президія УАК:

-       реалізує конкретні напрями діяльності УАК в період між З’їздами та розробляє заходи,  спрямовані на виконання рішень З'їзду,

-       затверджує звіт Генеральної дирекції УАК;

-       затверджує символіку УАК, зразки печаток та штампів;

-       приймає нових членів до складу УАК;

-       приймає рішення про утворення відокремлених підрозділів УАК, затверджує положення про них;

-       організує та контролює виконання рішень З’їзду  УАК;

-       здійснює оперативне керівництво діяльністю відокремлених підрозділів та установ УАК;

-       робить заяви з актуальних питань суспільно-політичного життя від імені УАК;

-       представляє УАК у зовнішніх стосунках;

-       затверджує Положення про порядок прийому у члени УАК та вибуття з неї;

-       затверджує Положення про Генеральну дирекцію УАК, її структуру та контролює діяльність;

-       затверджує та звільняє Генерального директора за поданням Президента УАК;

-       встановлює річний бюджет та визначає розмір вступних і членських внесків для членів УАК;

7.15. Президія УАК має термін повноважень - 5 років. Засідання Президії УАК правомочне, якщо на ньому присутня не менше, ніж 50 відсотків членів Президії.

7.16. Рішення Президії можуть прийматися як на її засіданнях, так і шляхом опитування її членів. Рішення, прийняте на засіданні, є правомочними, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Президії. Рішення, прийняте шляхом опитування, є правомочними, якщо за нього проголосувало більше половини членів Президії.

 

Президент УАК

7.17. У період між З'їздами, та засіданнями Президії, діяльністю УАК керує Президент УАК, який:

-       представляє інтереси УАК в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, а також у відносинах з іншими установами, організаціями та підприємствами в Україні та в інших державах;

-       здійснює загальне керівництво роботою керівних, виконавчих та консультативно-дорадчих органів УАК;

-       підписує документи від імені УАК;

-       приймає рішення та підписує внутрішні документи УАК;

-       подає кандидатури до складу Президії УАК;

-       приймає рішення про проведення чергових та позачергових засідань Президії УАК, організовує їх підготовку;

-       головує на засіданнях  Президії УАК;

-       без доручення представляє УАК у зовнішніх відносинах;

-       вносить на розгляд Президії УАК кандидатуру Генерального директора, а в разі потреби - пропозицію про його звільнення з посади;

-       за поданням Генерального директора затверджує штатний розпис Генеральної дирекції. На штатних працівників дирекції поширюється дія чинного законодавства про працю, соціальне забезпечення та соціальне страхування;

7.18. Президент УАК може визначати особу, вповноважену представляти УАК та замінювати її шляхом видання довіреності або делегування своїх повноважень повністю або частково одному з членів Президії УАК, про що письмово повідомляє Президію УАК. Передача повноважень здійснюється на визначений термін і може бути відкликана рішенням Президента УАК.

7.19.  Президент може виконувати свої повноваження на громадських засадах. Термін повноважень Президента становить 5 років

 

Генеральна дирекція

7.20. Постійно діючим виконавчим органом УАК є Генеральна дирекція, яку очолює Генеральний директор.

7.21. Генеральна дирекція:

-          організовує проведення З’їзду УАК та готує для розгляду на ньому проекти документів;

-          забезпечує виконання рішень З’їзду та Президії УАК;

-          розробляє проекти  документів, що регламентують діяльність УАК, відповідно до завдань,   визначених З’їздом  та Президією УАК;

-          забезпечує функціонування керівних, а в разі необхідності консультативно-дорадчих органів УАК;

-          забезпечує розгляд та внесення пропозицій до законодавчих органів щодо проектів законів, постанов Уряду та інших нормативних актів стосовно  аграрної галузі;

-          забезпечує розгляд та підготовку відповідей на звернення та заяви, що надходять від членів УАК;

-          організовує проведення конференцій, семінарів,  круглих столів, інших заходів, в тому числі міжнародних,

-          веде облік членів і відокремлених підрозділів УАК;

-          надає методичну допомогу в діяльності відокремлених підрозділів УАК;

-          в рамках наданих повноважень здійснює оперативне управління майном та коштами УАК;

-          веде та зберігає документацію УАК.

 

Генеральний директор

7.22. Генеральний директор очолює роботу Генеральної дирекції, від імені УАК укладає трудові угоди (договори) з працівниками УАК, а також представляє інтереси УАК перед іншими особами в межах своєї компетенції.

7.23. Генеральний директор призначається Президією.

7.24. Генеральний директор має такі повноваження:

-          право підпису від імені УАК угод та інших документів, пов’язаних з її діяльністю, має право банківського підпису, діє від імені УАК без довіреності;

-          затвердження правил внутрішнього розпорядку та правил господарської діяльності УАК та інших внутрішніх документів;

-          затвердження штатного розкладу та посадових окладів штатних працівників УАК, розмірів та порядку їх преміювання;

-          прийняття на роботу та звільнення штатних працівників, заохочення, накладення стягнень, укладання трудових угод із працівниками  від імені УАК;

-          організація бухгалтерського обліку та звітності;

-          підписання угод та фінансово-господарських документів від імені УАК без доручення, видача доручень, відкриття та закриття рахунків в установах банків;

-          виконання інших функцій та вирішення інших питань, які покладені на нього відповідно до Статуту та рішень З’їзду УАК.

 

Ревізійна комісія УАК

          7.25.    Для здійснення контролю за  організаційно-фінансовою діяльністю УАК  на З’їзді УАК може бути  обрано Ревізійну комісію у складі трьох осіб. Термін повноважень Ревізійної комісії становить п’ять років. Засідання Ревізійної комісії проводяться не рідше ніж раз на рік та правомочне за участі в ньому більше половини членів.

7.26. До компетенції Ревізійної комісії належать:

-       проведення ревізій організаційно-фінансової діяльності УАК   (не частіше 1 разу в рік);

-       проведення ревізій дотримання порядку сплати та розмірів членських внесків

-       розгляд заяв про порушення членами УАК, або відокремленими підрозділами норм Статуту, законодавства, моралі;

-       внесення пропозицій та зауважень керівним органам  УАК щодо їхньої організаційно-фінансової діяльності;

-       подання на затвердження З'їзду звітів про результати своєї діяльності;

7.27. Членами Ревізійної комісії не можуть бути Президент, Віце-президенти та члени Президії.

7.29.  Повноваження Ревізійної комісії  можуть бути достроково припинені за рішенням З’їзду за попереднім поданням Президії.

 

8.   ПРАВОВИЙ СТАТУС, МАЙНО ТА КОШТИ УАК

 

8.1. УАК може мати у своїй власності майно та кошти, а також рахунки в банківських установах.

8.2. У власності УАК можуть бути: кошти, будівлі, споруди, транспортні засоби, інше майно, яке не заборонено мати у відповідності до чинного законодавства.

8.3. Доходи (прибутки) УАК використовує виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

8.4. Діяльність УАК фінансується за рахунок членських внесків, доброчинних відрахувань, благодійних внесків, грантів.

8.5. Майно УАК складається з майна, переданого УАК засновниками, членами УАК або державою, набутого від членських внесків, пожертвуваного громадянами, підприємствами та установами, а також придбаного за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

8.6. Джерелами надходження коштів та майна УАК є:

-            членські внески;

-            кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань;

-            пасивні доходи;

-            кошти, які надходять від проведення основної діяльності;

-            дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних та інших цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги та технічної допомоги, що надається відповідно до законодавства.

8.7. УАК несе самостійну фінансову та іншу відповідальність за свою діяльність і не несе відповідальності за зобов'язання будь-яких інших юридичних осіб.

8.8. УАК формує і виконує власний бюджет, невикористані кошти річного бюджету переходять до прибуткової частини бюджету наступного року й вилученню не підлягають.

8.9. Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або майно УАК чи їх частину серед засновників (учасників), членів УАК, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних  з ними осіб.

8.10. УАК веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції та вносять до бюджету платежі в порядку і розмірах, передбачених законодавством.

 

9.   МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ УАК

 

9.1. УАК підтримує прямі міжнародні контакти та зв'язки в порядку, передбаченому чинним законодавством, міжнародними договорами та цим Статутом.

9.2. УАК вивчає досвід роботи міжнародних організацій та обмінюється інформацією щодо інноваційних форм і методів роботи.

9.3. УАК бере участь у реалізації міжнародних програм та проектів, діяльності міжнародних організацій.

 

10.   ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ

 

10.1. УАК веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облік у встановленому порядку, сплачує встановлені обов'язкові платежі до бюджету в порядку і  розмірах, визначених чинним законодавством.

10.2. Відповідальність за ведення обліку та своєчасне подання бухгалтерської звітності покладається на Генерального Директора та бухгалтера УАК, повноваження яких визначаються законодавством України та цим статутом.

 

11.   ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УАК ТА ЇЇ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

 

11.1. Діяльність будь-якого з відокремлених підрозділів УАК припиняється рішенням Президії УАК в порядку, визначеному цим Статутом.

11.2. Припинення діяльності УАК може бути проведене шляхом саморозпуску (ліквідації)  чи реорганізації за рішенням З’їзду УАК. Ліквідація УАК також може бути за рішенням суду, господарського суду.

11.3. Якщо рішення про припинення діяльності УАК прийняте З'їздом, всі питання про використання її майна та коштів вирішуються З'їздом та обраною ним Ліквідаційною комісією відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

11.4. Якщо рішення про ліквідацію УАК прийняте в судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов'язані з її ліквідацією, вирішуються в межах чинного законодавства, відповідно до рішення суду.

11.5. Ліквідація вважається завершеною, а УАК ліквідованою з моменту внесення запису про це в державний реєстр.

11.6. Рішення про реорганізацію УАК приймається З'їздом у порядку, визначеному цим Статутом. Усі майнові, фінансові та інші питання, пов'язані з реорганізацією, вирішуються З'їздом.

11.7. Після припинення діяльності УАК припиняється діяльність усіх її відокремлених підрозділів.

11.8.  У разі припинення УАК як юридичної особи (ліквідація, злиття, поділ, приєднання чи перетворення) її активи (майно, кошти, майнові права тощо) не можуть перерозподілятись між її членами чи засновниками, підлягають передачі одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахуванню до доходу бюджету.

 

12.   ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ УАК

 

12.1. Статут діє безстроково до моменту припинення діяльності УАК.

12.2. Зміни та доповнення до Статуту приймаються за рішенням З’їзду більшістю, але не менш як у 3/4 голосів присутніх  делегатів  З’їзду. Повідомлення реєструючого органу про зміни у Статуті здійснюється відповідно до вимог, порядку і строків, визначених законодавством України.

Новини


Яким Ви бачите розблокування експорту аграрної продукції з України?:
Інші опитування